Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư, ban hành kèm theo Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

STT Danh mục dự án Địa điểm đầu tư Tổng mức đầu tư Hình thức đầu tư dự kiến
Triệu USD Tỷ đồng
I Các dự án quy mô lớn        
1 Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Phúc Yên. Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 35 PPP hoặc hợp đồng theo hình thức Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư;
2 Dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và khu vui chơi giải trí tại xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên. Xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên 100 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
3 Dự khu du lịch sinh thái hồ Vân Trục và hồ Bò Lạc tại huyện Lập Thạch và Sông Lô Xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, xã Đồng Quế huyện Sông Lô 150 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
4 Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt nội bộ LRT đường bộ thành phố Vĩnh Phúc. Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 200 PPP hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư
5 Dự án khu liên hiệp thể thao và trung tâm đào tạo vận động viên Vĩnh Phúc tại xã Kim Long huyện Tam Dương. Xã Kim Long, huyện Tam Dương 250 PPP hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư
II Các dự án xây dựng chợ        
1 Chợ Lập Thạch Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch 100 Đầu tư theo hình thức PPP
2 Chợ Thị trấn Tam Đảo Thị trấn Tam Đảo – huyện Tam Đảo 20 Đầu tư theo hình thức PPP
3 Chợ Hương Canh Thị trấn Hương Canh – huyện Bình Xuyên 75 Đầu tư theo hình thức PPP
4 Khu chợ Vòng và vùng phụ cận chợ xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường 132,17 Đầu tư trực tiếp hoặc PPP
III Các dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp         
1 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Yên Phường Phúc Thắng và xã Nam Viêm thị xã Phúc Yên 82 Đầu tư trực tiếp
2 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lập Thạch II Xã Tử Du, Bàn Giản, Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 152 Đầu tư trực tiếp
3 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bá Thiện giai đoạn 1 Xã Bá Hiến và Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 195 Đầu tư trực tiếp
4 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa Các xã Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa huyện Lập Thạch 360 Đầu tư trực tiếp
IV Các dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp         
1 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Thịnh Xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô 160 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
2 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Thổ Tang – Lũng Hòa Xã Thổ Tang & xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường 315 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
3 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Xuân Hòa- Cao Minh Phường Xuân Hòa & xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên 175 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
4 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Thái Hòa – Bắc Bình xã Thái Hòa & xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch 80 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
5 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Việt Xuân Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường 90 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
6 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm CN Trung Nguyên, huyện Yên Lạc Xã Trung Nguyên huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 300 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
7 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Tam Hồng, huyện Yên Lạc Xã Tam Hồng huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 30 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
8 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Yên Phương, huyện Yên Lạc Xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 50 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
9 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Liên Châu Xã Liên Châu huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 65 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
10 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Văn Tiến Xã Văn Tiến huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 195 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
11 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Cao Minh Xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 65 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
12 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN thị trấn Lập Thạch Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 78 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
13 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Tử Du Xã Từ Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 130 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
14 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Đình Chu Xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 124 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
15 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Triệu Đề Xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 72 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
16 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Xuân Lôi Xã Xuân Lôi huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 98 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
17 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Xuân Hòa Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 98 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
18 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Hải Lựu Xã Hải Lựu huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 81 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
19 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Hoàng Lâu Xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 325 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
20 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Vân Giang, Vân Hà xã  Lý Nhân Xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 65 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
21 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Đại Đồng Xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường 189 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
22 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Đồng Sóc Xã Đồng Sóc, huyện Vĩnh Tường 277 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
23 Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Vĩnh Sơn Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường 114 Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư
V Đầu tư cấp nước sinh hoạt        
1 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Bá Hiến, Thiện Kế – Bình Xuyên; Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 50 Đầu tư theo hình thức PPP
2 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Đạo Đức, Tân Phong – Bình Xuyên; Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 50 Đầu tư theo hình thức PPP
3 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Đồng Ích, Tiên Lữ – Lập Thạch; Huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 54 Đầu tư theo hình thức PPP
4 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Duy Phiên – Hoàng Lâu – Hoàng Đan, huyện Tam Dương Huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc 92 Đầu tư theo hình thức PPP
5 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Vân Hội – Tam Dương; Huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc 20 Đầu tư theo hình thức PPP
6 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thị trấn Thổ Tang – Vĩnh Tường Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 30 Đầu tư theo hình thức PPP
7 Nhà máy nước sạch cho 12 xã chưa có nhà máy nước sạch trên địa bàn huyện Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 180 Đầu tư theo hình thức PPP
8 Hệ thống tuyến ống phân phối nước cho các khu dân cư thị xã Phúc Yên Phúc Yên, Vĩnh Phúc 45 Đầu tư theo hình thức PPP
9 Cung cấp nước sạch tại Cụm công nghiệp Hợp Thịnh huyện Tam Dương và Cụm công nghiệp Đồng Văn huyện Yên Lạc Xã Hợp Thịnh huyện Tam Dương, xã Đồng Văn huyện Yên Lạc 50 Đầu tư theo hình thức PPP
10 Cung cấp nước sạch tại Cụm công nghiệp Hợp Thịnh huyện Tam Dương và Cụm công nghiệp Đồng Văn huyện Yên Lạc Xã Xuân Lôi và Văn Quán, huyện Lập Thạch 80 Đầu tư theo hình thức PPP
VI Các dự án hạ tầng, giao thông, cầu, đường sắt        
1 Đường ven chân núi Tam Đảo đoạn từ Tây Thiên, huyện Tam Đảo đến Tam Sơn, huyện Sông Lô (đoạn QL2C-Tam Sơn) Huyện Tam Đảo, Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc 850 Đầu tư theo hình thức PPP
2 Đường từ Nam Đầm Vạc qua cầu Trung Hà sang Hà Nội Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 2.500 Đầu tư theo hình thức PPP
3 Cầu Đức Bác trên đường tỉnh 306. Huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 900 Đầu tư theo hình thức PPP
4 Đường Tam Đảo đi Đại Lải (ven chân núi Tam Đảo) Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 1.500 Đầu tư theo hình thức PPP
5 Đường từ UBND xã Tiền Châu vượt đường sắt đi Nam Viêm Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc 1.023 Đầu tư theo hình thức PPP
6 Đường song song đường sắt Hà Nội – Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ QL.2C đến đường Hợp Thịnh – Đạo Tú Thành phố Vĩnh Yên và huyện Tam Dương 512 Đầu tư theo hình thức PPP
7 Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho thành phố thông minh tỉnh Vĩnh Phúc Toàn tỉnh Vĩnh Phúc 250 Đầu tư theo hình thức PPP
8 Dự án xây dựng bãi đỗ xe số 1 thuộc khu dịch vụ bãi đỗ xe Tây Thiên, huyện Tam Đảo Huyện Tam Đảo 30 Đầu tư theo hình thức PPP
VII Các Dự án y tế, giáo dục, du lịch
1 Trung tâm đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế và đào tạo nghề chất lượng cao Khu đô thị chùa Hà Tiên, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 100 Đầu tư theo hình thức PPP
2 Trường dạy nghề Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 50 Đầu tư trực tiếp
3 Khu du lịch sinh thái Đầm Khanh Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 200 Đầu tư trực tiếp
4 Trang thiết bị y tế cho bệnh viện Đa khoa Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 13 Đề nghị viện trợ ODA
5 Trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuẩn đoán và điều trị các bệnh lý ung bướu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc và Bệnh viện sản nhi tỉnh Vĩnh Phúc Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 172 Đề nghị viện trợ ODA
6 Trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 13 Đề nghị viện trợ ODA
VIII Các dự án đầu tư trực tiếp khác        
1 Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc              5,5 Đầu tư trực tiếp
2 Dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản công nghệ cao Tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Do nhà đầu tư tính toán Đầu tư trực tiếp
3 Bệnh viện đa khoa quốc tế Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 60 Đầu tư trực tiếp hoặc vay ODA ưu đãi
4 Khu nhà ở đô thị khu hồ Làng Hà, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Đầu tư trực tiếp
5 Dự án xây dựng trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 35 Đầu tư trực tiếp
6 Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị tiết kiệm năng lượng Tỉnh Vĩnh Phúc Đầu tư trực tiếp
7 Dự án hỗ trợ triển khai việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tỉnh Vĩnh Phúc 2,7 Đầu tư trực tiếp
8 Dự án ga hàng hóa cảng ICD Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 24,7 Đầu tư trực tiếp
9 Dự án hệ thống điện chiếu sáng thông minh thành phố Vĩnh Yên Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 3,5 Đầu tư trực tiếp
10 Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 1.100 Đầu tư trực tiếp
11 Dự án phát triển trồng cây có múi trên đất đồi Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên, Phúc Yên 39 Đầu tư trực tiếp
12 Dự án xây dựng trường trung cấp y tế Vĩnh Phúc Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 100 Đầu tư trực tiếp
13 Dự án thứ cấp thuộc các lĩnh vực (công nghiệp, điện tử, viễn thông, sản phẩm hỗ trợ,…) vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Do nhà đầu tư tính toán Đầu tư trực tiếp
14 Dự án nhà máy chế biến sữa bò tại xã Thái Hòa huyện Lập Thạch Xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Do nhà đầu tư tính toán Đầu tư trực tiếp
15 Dự án sản xuất rau quả sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Do nhà đầu tư tính toán Đầu tư trực tiếp
16 Dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia xúc, gia cầm tập trung tại xã Văn Quán hoặc xã Hợp Lý huyện Lập Thạch Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Do nhà đầu tư tính toán Đầu tư trực tiếp
17 Dự án trung tâm thương mại tại thị trấn Lập Thạch, thị trấn Hoa Sơn, xã Triệu Đề Thị trấn Lập Thạch, Hoa Sơn, xã Triệu Đề huyện Lập Thạch, tỉnh VP Do nhà đầu tư tính toán Đầu tư trực tiếp
18 Khu sửa chữa, đóng tàu tại xã Sơn Đông Xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Do nhà đầu tư tính toán Đầu tư trực tiếp
 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với IPA Vinh Phuc để được hỗ trợ thêm.