Thứ Ba, 13/06/2017 10:55:57 (GMT+7)

Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư sinh hoạt chuyên đề về giải pháp thực hiện nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện Chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh và Chương trình sinh hoạt chuyên đề năm 2017, ngày 09/6/2017, Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc”.

Chi bộ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư sinh hoạt chuyên đề về giải pháp thực hiện nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc

Các đảng viên và quần chúng nghiên cứu tài liệu, tham luận (Ảnh. Mỹ Linh)

Dự chủ trì hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Trường – Phó Bí thư Chi bộ, cùng toàn thể đảng viên, mời quần chúng đang làm việc tại IPA tham dự và phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư có ý mục đích và ý nghĩa to lớn nhằm thu hút được nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần quan trọng và quyết định đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực và tích cực của cả hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, cơ quan IPA Vinh Phuc được lãnh đạo UBND tỉnh giao nhiệm vụ nòng cốt và chính yếu.

Tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên và quần chúng đã tham luận, đánh giá thực trạng công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gia vừa qua, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Trần Hoài Dương – phát biểu tham luận tại Hội nghị (Ảnh: Mỹ Linh)

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Trường định hướng, yêu cầu trong thời gian tới, các  đồng chí đảng viên và người lao động tại Chi bộ IPA Vinh Phuc cần khai thác, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc, gồm:

Một là, thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư một cách thường xuyên, theo định hướng vào các đối tác có tiềm năng đầu tư lớn. Cần quan niệm các hoạt động xúc tiến đầu tư là những công việc bắt buộc có tính quyết định đến khối lượng và hiệu quả của việc thu hút đầu tư, cần đa dạng các hoạt động đầu tư nhưng tránh tình trạng tràn lan;

Hai là, đổi mới toàn diện các hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án thu hút đầu tư theo hướng tiếp cận nhà đầu tư mục tiêu ở trong nước, nước ngoài để cung cấp thông tin, mời gọi đầu tư.

Ba là, chủ động tiếp cận và hỗ trợ các nhà đầu tư tiềm năng có nhu cầu đầu tư vào tỉnh; Nghiên cứu, đề xuất chính sách vận động, thu hút đầu tư đối với các tập đoàn đa quốc gia cũng như có chính sách riêng đối với từng tập đoàn và các đối tác trọng điểm như các quốc gia thành viên EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản…

Bốn là, xây dựng thông tin chi tiết dự án (project profile) đối với một số dự án trọng điểm trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh để làm cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư.

Năm là, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng nhằm cung cấp thông tin kịp thời, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ chế chính sách ưu đãi, danh mục dự án ưu tiên đầu tư; quy hoạch, quy trình thủ tục hành chính …, thông qua cổng thông tin điện tử tỉnh, Website của Ban IPA, các sở, ban ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sáu là, đẩy nhanh tiến độ thành lập Trung tâm HCC và XTĐT của tỉnh để đáp ứng được nhu cầu thực tế của tỉnh và cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư; Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư bằng cách vận dụng tốt các chính sách thu hút nhân lực, chế độ đãi ngộ, đào tạo để có những cán bộ có chất lượng thực hiện công tác xúc tiến đầu tư;

Bảy là, cân đối và đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh: ứng tiền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch, thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đến hàng rào các KCN, khu du lịch và đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng.

Tám là, tham gia tích cực các Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

Chín là, cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn; hợp tác với các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư.

Mười là,  quan tâm đến công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, chăm sóc và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp để doanh nghiệp yên tâm SXKD, mở rộng đầu tư và hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Vĩnh Phúc trong hoạt động thu hút đầu tư.

Đổi mới việc thực hiện công tác thanh, kiểm tra doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các sở, ban, ngành, huyện, thị trong công tác thu hút đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Chi bộ đã thông qua các nội dung cơ bản của Nghị quyết Chi bộ về chuyên đề “Giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc”. Chi ủy Chi bộ đã giao Ban Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo các phòng chuyên môn căn cứ các nội dung của Nghị quyết, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc nhiệm vụ cơ quan IPA Vinh Phuc trong thời gian tới.

Bùi Mỹ Linh - IPA Vinh Phuc