Thứ Hai, 13/07/2015 8:43:08 (GMT+7)

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kỷ yếu giai đoạn 1997 – 2015

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015), Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai xây dựng cuốn Kỷ yếu giai đoạn từ khi tái lập tỉnh 1997 đến nay (1997-2015).

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kỷ yếu giai đoạn 1997 – 2015

Kỷ yếu nhằm tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Văn phòng UBND tỉnh từ những ngày đầu mới tái lập; đúc kết, làm rõ vai trò tham mưu, tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh đối với công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội của UBND tỉnh; tổng kết những kinh nghiệm trong công tác Văn phòng qua hơn 18 năm, góp phần giáo dục truyền thống Văn phòng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, lòng yêu quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng UBND tỉnh.

Kỷ yếu gồm 3 phần: (1) Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc từ khi tái lập tỉnh đến nay, (2) Các bài viết của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh về công tác Văn phòng, (3) Hình ảnh về các hoạt động và tổ chức, bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ (xong trước ngày 20/8/2015) và đảm bảo chất lượng Kỷ yếu, Văn phòng UBND tỉnh đã thành lập Ban Biên tập Kỷ yếu gồm 9 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Việc sưu tầm tư liệu, hình ảnh, xin ý kiến các thế hệ lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh về nội dung, hình thức đang được tích cực triển khai thực hiện.

Cuốn Kỷ yếu Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 1997-2015 vừa là sản phẩm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời là tư liệu lưu trữ quý báu. Từ kết quả này Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng phát hành Kỷ yếu các giai đoạn tiếp theo, gắn với các nhiệm kỳ của UBND tỉnh./.

Nguyễn Hạnh – Văn phòng UBND tỉnh