Dự án DDI và FDI

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Tổng thời gian (ngày làm việc) không quá 18 ngày; cụ thể như sau: a) Ban tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định, chuyển đến Sở...

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng thời gian (ngày làm việc): không quá 9 ngày đối với dự án không yêu cầu lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan, cụ thể như sau: a. Ban tiếp nhận hồ sơ...

Đăng ký hoạt động chi nhánh (không gắn dự án đầu tư), văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Tổng thời gian (ngày làm việc) không quá: 10 ngày; cụ thể như sau: a) Ban tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án theo quy định (nếu Nhà...

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp trên cơ sở sáp nhập, mua lại doanh nghiệp

Tổng thời gian (ngày làm việc) đối với Dự án đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư, không quá 10 ngày; cụ thể như sau: a) Ban tiếp nhận hồ sơ và kiểm...

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

Tổng thời gian (ngày làm việc) đối với Dự án đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư không quá 10 ngày; cụ thể như sau: a) Ban tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra...

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia, tách doanh nghiệp

Tổng thời gian (ngày làm việc) không quá: Dự án đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư 10 ngày. Dự án thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư 15 ngày (chưa...

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án (không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh).

Dự án thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư 15 ngày; cụ thể như sau: a) Ban tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án FDI theo quy định...

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ khi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng thời thực hiện các thủ tục hưởng hỗ trợ không quá 09 ngày làm việc, trường hợp cơ quan chủ trì thẩm định cần phải xin ý kiến của Sở Công...

Cấp Giấy phép xây dựng đối với dự án trong Khu công nghiệp

Tổng thời gian (ngày làm việc) không quá 10 ngày; cụ thể như sau: a) Ban tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án đầu tư...

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư trong Khu công nghiệp, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, có quy mô đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên

Tổng thời gian (ngày làm việc) không quá: 15 ngày; cụ thể như sau: a) Ban tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án FDI theo quy định (nếu...

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư trong Khu công nghiệp, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, có quy mô đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên

Tổng thời gian (ngày làm việc) không quá:  15 ngày; cụ thể như sau: a) Ban tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án FDI theo quy định (nếu...

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư trong KCN, có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Tổng thời gian (ngày làm việc) không quá:  15 ngày; cụ thể như sau: a) Ban tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án FDI theo quy định (nếu...

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) đầu tư trong Khu công nghiệp, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Tổng thời gian (ngày làm việc) không quá:  15 ngày; cụ thể như sau: a) Ban tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án DDI theo quy định (nếu...

  • Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

    Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Hạnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

    Địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Email: ipa@vinhphuc.gov.vn, ipa@ipavinhphuc.vn; Điện thoại: (+84).211.3.616.618; Fax: (+84). 211.3.616.018.