Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 28/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Vĩnh Phúc.

Thứ Hai, 07/10/2013 15:08:32

Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 28/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)...

Quy hoạch phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Thứ Hai, 07/10/2013 15:06:41

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Hai, 07/10/2013 15:05:04

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch phát triển ngành xuất bản – in – phát hành tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Hai, 07/10/2013 14:59:57

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành xuất bản – in – phát hành tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Hai, 07/10/2013 14:57:52

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Hai, 07/10/2013 14:52:11

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

Thứ Hai, 07/10/2013 14:49:10

Quyết định phê duyệt Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc...

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Thứ Hai, 07/10/2013 14:47:05

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Quyết định số 1717/QĐ-CT ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch phát triển thuỷ lợi tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thứ Hai, 07/10/2013 14:45:15

Quyết định phê duyệt Quyết định số 1717/QĐ-CT ngày 04/7/2013 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch phát triển thuỷ lợi tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và...

Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm1012của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng rau an toàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Thứ Hai, 07/10/2013 14:43:08

Quyết định phê duyệt Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm1012của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng rau an toàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn...

Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

Thứ Hai, 07/10/2013 14:41:26

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Hai, 07/10/2013 14:39:48

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Hai, 07/10/2013 14:37:02

Quyết định phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

Thứ Hai, 07/10/2013 14:31:13

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ Hai, 07/10/2013 14:23:40

Quyết định phê duyệt Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm...

  • Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

    Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Hạnh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

    Địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

    Email: ipa@vinhphuc.gov.vn, ipa@ipavinhphuc.vn; Điện thoại: (+84).211.3.616.618; Fax: (+84). 211.3.616.018.