Chợ Hương Canh

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: Thị trấn Hương Canh – huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh mặt bằng, dịch vụ thương mại; diện tích 1,13ha

Tổng mức đầu tư dự kiến: 75 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: PPP

Tiến độ dự kiến: 2016 – 2018.

Đơn vị đầu mối: UBND huyện Bình Xuyên