Chợ Lập Thạch

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh mặt bằng, dịch vụ thương mại; bất động sản diện tích 1,5ha

Tổng mức đầu tư dự kiến: 100 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: PPP

Tiến độ dự kiến: 2016 – 2020.

Đơn vị đầu mối: Sở Công thương