Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Lập Thạch II

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: xãTử Du, Bàn Giản, Đồng Ích – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp để kêu gọi các dự án sản xuất, kinh doanh với tổng diện tích 250 ha, đất công nghiệp khoảng 165 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 152 triệu USD.

Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp  hoặc Liên doanh với nhà đầu tư trong nước

Đơn vị đầu mối: Ban Quản lý các KCN