Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Yên

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: Phúc Thắng, Nam Viêm, thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp với quy mô 135 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 82 triệu USD.

Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp

Tiến độ dự kiến: 3-5 năm

Đơn vị đầu mối: Ban Quản lý các KCN