Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Hoàng Lâu

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: Xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 50 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 325 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.

Tiến độ dự kiến: 3-5 năm.

Đơn vị đầu mối: Sở Công thương.