Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Thịnh

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: Xã Đồng Thịnh – huyện Sông Lô – tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Đầu tư xây dựng hạ tầng, kinh doanh bất động sản cụm công nghiệp với tổng diện tích 18,37ha. Thu hút doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất công nghiệp hỗ trợ, dệt may, da giầy, đa ngành

Tổng mức đầu tư dự kiến: 160 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.

Tiến độ dự kiến: 2016 – 2018.

Đơn vị đầu mối: Sở Công thương.