Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Tam Hồng, huyện Yên Lạc

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: Xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Đầu tư xây dựng hạ tầng, kinh doanh bất động sản cụm công nghiệp với tổng diện tích 5 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 30 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.

Tiến độ dự kiến: 2016 – 2020.

Đơn vị đầu mối: UBND huyện Yên Lạc.