Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Thổ Tang – Lũng Hòa

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: TT. Thổ Tang & xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến:

– Đầu tư xây dựng hạ tầng, kinh doanh bất động sản cụm công nghiệp với tổng diện tích 35,98ha.
– Thu hút doanh nghiệp, hộ kinh doanh chế biến lâm sản, hỗn hợp, đa ngành

Tổng mức đầu tư dự kiến: 315 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.

Tiến độ dự kiến: 2017 – 2020.

Đơn vị đầu mối: Sở Công thương.