Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm CN Trung Nguyên, huyện Yên Lạc

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: Xã Trung Nguyên huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp với tổng diện tích 40 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 300 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.

Tiến độ dự kiến: 2016 – 2020.

Đơn vị đầu mối: UBND huyện Yên Lạc.