Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Xuân Hòa- Cao Minh

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: P. Xuân Hòa & Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến:

– Đầu tư xây dựng hạ tầng, kinh doanh bất động sản cụm công nghiệp với tổng diện tích 20ha.
– Thu hút doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất chế biến lâm sản, VLXD và đa ngành.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 175 tỷ VNĐ.

Hình thức đầu tư dự kiến: Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư.

Tiến độ dự kiến: 2016 – 2018.

Đơn vị đầu mối: Sở Công thương.