Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bá Thiện giai đoạn 1

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: Xã Bá Hiến và Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp với quy mô 325,7 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 195 triệu USD.

Hình thức đầu tư dự kiến: Đầu tư trực tiếp

Tiến độ dự kiến: 3 – 7 năm

Đơn vị đầu mối: Ban Quản lý các KCN