Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Phát triển Du lịch, Dịch vụ khu vực Núi Sáng, hồ Bò Lạc và hồ Vân Trục tại huyện Sông Lô và huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030

Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Phát triển Du lịch, Dịch vụ khu vực Núi Sáng, hồ Bò Lạc và hồ Vân Trục tại huyện Sông Lô và huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030

File đính kèm: