Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Phúc Yên. 

Tóm tắt dự án.

Địa điểm đầu tư: Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến: Xây dựng hệ thống đường ống: Gồm hệ thống thoát nước chung, thoát nước mưa có tổng chiều dài khoảng 52,1km (Cống BTCT dài 46,2Km; cống hộp dài 5,9Km). Tuyến ống thoát nước thải tổng chiều dài 31,2Km (ống u.PVC hoặc HDPE dài 25km, cống áp lực HDPE dài 6,2Km).

Tổng mức đầu tư dự kiến: 35 triệu USD.

Hình thức đầu tư dự kiến: PPP hoặc hợp đồng theo hình thức Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư; kêu gọi vốn ODA.

Tiến độ dự kiến: 3-5 năm.

Đơn vị đầu mối: UBND thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.