Thứ Hai, 17/04/2017 15:35:03 (GMT+7)

Thông báo về việc dừng tiếp nhận thủ tục hành chính một cửa liên thông tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 14/3/2017 UBND tỉnh ban hành quyết định số 08/2017/QĐ-UBND quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh quy định giải quyết TTHC một cửa liên thông các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc hết hiệu lực thi hành.

Để thống nhất việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC liên quan đến đầu tư trên địa bàn tỉnh; UBND thông báo như sau:

1. Kể từ ngày 01/4/2017 dừng tiếp nhận hồ sơ TTHC các dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo cơ chế một cửa liên thông tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh theo quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 và văn bản 3290/UBND-CN1 ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, thực hiện việc dừng trưng tập cán bộ làm việc kiêm nhiệm tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh kể từ ngày 01/4/2017 và chịu trách nhiệm điều chỉnh lại danh mục TTHC liên quan đến đầu tư công tiếp nhận tại cơ quan, bảo đảm đúng quy định tại Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND nêu trên.

2. Trong khi chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 về Quy định về giải quyết các TTHC một cửa liên thông các dự án đầu tư trực tiếp (FDI, DDI) tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, giao Văn phòng UBND tỉnh (Ban IPA) làm việc cụ thể với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh, để thực hiện thống nhất việc tiếp nhận hồ sơ TTHC các dự án đầu tư trực tiếp (FDI, DDI) bảo đảm quy định và điều chỉnh việc trưng tập cán bộ làm việc kiêm nhiệm tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh cho phù hợp.

Theo Thông báo số 54/TB-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc