Thứ Năm, 08/06/2017 10:05:16 (GMT+7)

Thông báo về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân

Từ 01/10/2016 Chính phủ đã tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân tại các địa chỉ: doanhnghiep.chinhphu.vn và nguoidan.chinhphu.vn sau đó tổng hợp và chuyển tới các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết, cập nhật công khai tại 2 địa chỉ trên.

Từ 01/4/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân (gọi tắt là Hệ thống đường dây nóng) tại địa chỉ: www.duongdaynong.vinhphuc.vn, điện thoại: 0211 1022, tin nhắn: 8088, email: duongdaynong@vinhphuc.gov.vn. Ngày 31/3/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1002/QĐ-UBND quy định tạm thời về việc quản lý, sử dụng hệ thống tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân với chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc làm căn cứ thực hiện. Hệ thống có 69 thành viên tham gia là các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các hội/hiệp hội của tỉnh và một số doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ thiết yếu của tỉnh.

Ngày 06/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 475/TTg-KSTT trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, quán triệt tới người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp thực hiện nghiêm túc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện, định kỳ hằng quý báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phát huy hiệu quả hoạt động Hệ thống đường dây nóng của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

  1. Các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân với các hệ thống của Chính phủ và của tỉnh Vĩnh Phúc, giải quyết đúng hạn, phúc đáp công khai trên hệ thống, nội dung phúc đáp phải đảm bảo hài lòng tổ chức và cá nhân. Nghiêm túc xử lý các cơ quan, đơn vị, cán bộ thuộc thẩm quyền không thực nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh.
  2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, trang thông tin điện tử các cơ quan của tỉnh tăng cường tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân biết về các Hệ thống tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị trên để tham gia hệ thống.
  3. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư) là cơ quan đầu mối quản lý, tiếp nhận, điều phối hệ thống của Chính phủ (phạm vi tỉnh Vĩnh Phúc) và quản trị toàn bộ Hệ thống do tỉnh Vĩnh Phúc triển khai. Định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh và hằng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tiếp nhận và giải quyết.
  4. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị triển khai nội dung này tới UBND cấp xã và tăng cường tuyên truyền ở cấp cơ sở để người dân biết và tham gia.
  5. Các hội, hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh, các cơ quan báo chí tham gia giám sát khách quan quá trình tiếp nhận, giải quyết các cơ quan của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư để được hỗ trợ./.

Công văn số 4067/UBND-KT1 ngày 05/6/2017